Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Chính phủ

Thứ năm, ngày 05/10/2017 14h06'

Ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (sau đây gọi là Nghị quyết số 11-NQ/TW) đã đề ra mục tiêu tổng quát: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, về nhiệm vụ hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; không để hoạt động lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm chuyển hóa chính trị, lũng đoạn về kinh tế. Chủ trì xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp an ninh tiên tiến, hiện đại. Xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh tại từng địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

*Xem toàn văn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm  

99/NQ-CP

Theo "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 1 8 8 0 1
Hôm nay: 22.407
Hôm qua: 5.691
Tuần này: 44.016
Tháng này: 126.136
Tổng cộng: 9.718.801