Công an nhân dân là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân

 

Sáng 15-9, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trị Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 12) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trình bày các nội dung của Nghị quyết 12 tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an thành phố trình bày các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết 12, trong đó nhấn mạnh: Đây là một nghị quyết quan trọng, toàn diện, mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 12 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mang tính Nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 12

Nội dung Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XIII có tầm quan trọng đặc biệt, với tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán: Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định CAND là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Về nhiệm vụ và giải pháp, nghị quyết lần này xác định các nhóm vấn đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của Nhân dân đối với lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CAND; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng CAND; bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Vì đó, cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tâm quan trọng và nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điềm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn ANTT, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Việc ban hành Nghị quyết 12 cho thấy quyết tâm chính trị lớn của Trung ương Đảng trong việc nâng cao tiềm lực, sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân trước những thách thức, yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác bảo đảm ANTT, đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chính vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyên các cấp cần phải nắm vững, nhận thức sâu sắc về vấn đề này; từ đó quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân. Bên cạnh đó các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ, chính quyên thành phố về xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng lực lượng Công an thành phố nói riêng đi vào cuộc sống, nhằm huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, nhất là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Theo "Báo Công an TP Đà Nẵng - CADN Online"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 1 0 5 8 7
Hôm nay: 1.315
Hôm qua: 4.365
Tuần này: 0
Tháng này: 16.698
Tổng cộng: 8.910.587