Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

 

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" là chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng CAND cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố sẽ làm gì, làm như thế nào để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả hơn?

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, việc triển khai thực hiện Nghị quyết, như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt". Do đó, trước hết công tác tham mưu phải quán triệt sâu sắc quan điểm này, phải làm sao huy động sự tham gia, vào cuộc quyết liệt của của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, bên cạnh việc tham mưu Đảng ủy Công an thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công an thành phố sẽ tham mưu Đảng ủy Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" để chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị của Công an thành phố sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ và chính quyền thành phố về xây dựng lực lượng CAND nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố hiểu rõ; từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ và thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Công an TP Đà Nẵng thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Mặt khác, công tác tham mưu phải bám sát các Đề án, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, gắn với thực tiễn tình hình của thành phố để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Ngày 25/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118 về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, trong đó xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, Bộ Công an sẽ xây dựng và triển khai 21 Đề án thành phần liên quan đến tất cả các hệ lực lượng và các mặt công tác của lực lượng CAND. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố, các đơn vị tham mưu, giúp việc của Công an thành phố sẽ tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan. Trước mắt là tổ chức làm tốt công tác khảo sát, rà soát, đánh giá toàn diện, đầy đủ về thực trạng mô hình tổ chức bộ máy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, các vấn đề liên quan đến quy hoạch đất đai, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác của các lực lượng… để có các thông tin, dữ liệu "đầu vào" chính xác, làm tiền đề, cơ sở cho việc xây dựng Đề án chung của CATP và các đề án, dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành các đề án, dự an đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng (dự kiến hoàn thành chậm nhất trong Quý IV/2022).

Lực lượng 911 đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.Đà Nẵng, được người dân tin, yêu

Ngoài ra, theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Công an thành phố cũng sẽ chú trọng việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để kế thừa và phát huy có chọn lọc những kết quả đã đạt được trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND cũng như Công an thành phố Đà Nẵng (trước đây là Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng). "Hiện nay, Phòng Tham mưu Công an thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các công trình khoa học nghiên cứu lịch sử Công an thành phố qua các thời kỳ. Đây sẽ là dữ liệu, cơ sở thực tiễn rất quan trọng để làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Đại tá Dũng cho hay. Bên cạnh đó, sẽ tham mưu huy động tổng thể, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực (nguồn lực của Công an thành phố, của Bộ Công an, của thành phố, của toàn xã hội và kể cả các nguồn lực của nước ngoài từ quan hệ đối ngoại của Bộ Công an, của thành phố Đà Nẵng với các nước, các tổ chức quốc tế…); trong đó ưu tiên và tập trung phát huy yếu tố con người gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhất là quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, xây dựng "Thành phố thông minh", coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP diễn tập phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn

Liên quan đến vấn đề này, theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động đề xuất Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai các dự án hiện đại hóa một số lực lượng thuộc Công an thành phố cũng như cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố (Đà Nẵng là địa phương được Bộ Công an đánh giá cao về sự quan tâm, đầu tư của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với lực lượng Công an thành phố cũng như công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố). Gần đây nhất, Công an thành phố cũng đã đề xuất và được Thành ủy, UBND thành phố thống nhất chủ trương triển khai đầu tư Dự án Hệ thống camera giám sát ANTT gắn với các tính năng thông minh trên địa bàn thành phố. Việc triển khai dự án này sẽ là một bước đi rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an thành phố theo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đại tá Dũng cho rằng, việc xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, có tính chiến lược, lâu dài với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, chưa từng có tiền lệ. Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương này, lực lượng tham mưu sẽ tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, thường xuyên tập hợp tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, sẽ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng lộ trình đề ra; nhất là tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu "làm đến đâu, dứt điểm đến đó", không để các công việc tồn đọng, kéo dài. Đối với các nhiệm vụ, công việc liên quan đến trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các quận, huyện, Công an thành phố đề nghị Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là việc tham mưu bảo đảm các nguồn lực thực hiện các Đề án, dự án theo yêu cầu.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 9 2 1 7 4 6
Hôm nay: 797
Hôm qua: 2.422
Tuần này: 10.455
Tháng này: 27.857
Tổng cộng: 8.921.746