Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

 

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5542/UBND-CATP ngày 11-10-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt tinh thần và tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 5-9-2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06/CP).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai Đề án 06/CP; đồng thời quán triệt, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và tạo được sự ủng hộ của Nhân dân. Cần xác định rõ về mặt nhận thức, việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố là của cả hệ thống chính trị.

Công an thành phố với vai trò là cơ quan nòng cốt cùng Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, tất cả phải hướng đến lợi ích chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy vai trò thường trực của Công an thanh phố, Văn phòng UBND thành phố đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, ngành chủ quản, Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các quận, huyện tham gia xây dụng phần mềm dịch vụ công liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Đề án 06/CP, gồm liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi, và liên thông Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động phối hợp Công an thành phố trong thực hiện Quy trình làm sạch dữ liệu phục vụ yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, 29 địch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia của Bộ, ngành Trung ương, đề ra các giải pháp đảm bảo tỷ lệ % hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cũng như việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ thiết yếu theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2022 của Chính phủ.

Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố thành một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, duy nhất của thành phố theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6-12-2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Công an thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục lỗ hổng bảo mật của Hệ thống nền tảng tích hợp LGSP thành phố, hệ thống máy chủ xác thực bảo mật thành phố phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đề xuất Tổ Công tác Bộ Công an kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng lần 2. Từng đơn vị, địa phương có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đầu tư thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn thông tin, an ninh mạng.

UBND thành phố yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo Công văn số 5119/UBND-NC ngày 17-9-2022 của UBND thành phố và gửi về Công an thành phố - cơ quan thường trực trước ngày 15-10-2022 để tổng hợp, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sờ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND thành phố. Trường hợp, các đơn vị, địa phương không có ý kiến, đề xuất nhu cầu kinh phí phải báo cáo bằng văn bản và chịu trách nhiệm khi phát sinh nhu cầu kinh phí trong quá trình triển khai Đề án 06/CP. Căn cứ hướng dẫn của Bộ chủ quản, Sở Nội vụ thành phố tiến hành rà soát, đề xuất về nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong quá trình triển khai Đề án 06/CP; trước hết, quán triệt và vận động đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại cơ sở và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng, sử dụng các dịch vụ thông qua ứng dụng VNelD (ứng dụng công dân số quốc gia), cho phép người dân cập nhật thêm các thông tin cá nhân lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22-8-2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong những tháng cuối năm. Công an thành phố phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, đề xuất khen thường những tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả về UBND thành phố qua Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 0 1 5 1 8
Hôm nay: 341
Hôm qua: 3.932
Tuần này: 341
Tháng này: 16.540
Tổng cộng: 9.301.518