Rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử

 

Ngày 21-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6354/UBND-CATP về việc rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử. 

Theo đó, các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg.

Các sở ngành của thành phố kịp thời phối hợp, bám sát chỉ đạo của các bộ ngành chủ quản. Đồng thời, chủ động tự kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị tham mưu cho HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không phù hợp với các quy định của Nghị định số 59/2002/NĐ-CP và Quyết định số 06/QĐ-TTg.

UBND quận huyện chủ động thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đó UBND cấp quận huyện ban hành, chỉ đạo thực hiện rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật đó UBND cấp phường xã ban hành, liên quan đến các quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và Quyết định số 06/QĐ-TTg để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không phù hợp.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở ban ngành, UBND các quận huyện phường xã trong việc triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

Sở Tư pháp phối hợp Công an thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Công an thành phố tổng hợp gửi đến đề nghị thẩm tra rà soát để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo.

Theo "Trang thông tin điện tử CATP Đà Nẵng"

Tin cùng chuyên mục