Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối vớiBệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

1. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện theo trình tự sau:

a) Công an đơn vị, địa phương:

+ Cấp Giấy chứng nhận bệnh tật;

+ Giới thiệu cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền để giám định bệnh tật;

+ Lập hồ sơ đề nghị xác nhận theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân, gửi 01 bộ về Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

b) Cục Chính sách:

 + Tiếp nhận và tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh của Công an đơn vị, địa phương. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì kýQuyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (mẫu BB3).

 + Chuyển quyết định về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để thông báo cho đối tượng biết; gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú của bệnh binh quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

2. Đối với người mắc bệnh đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần, trình tự thực hiện như sau:

a) Cá nhân hoặc thân nhân làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh kèm giấy tờ quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để xác minh, lập biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh;

b) Gửi biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm các giấy tờ quy định đến Công an đơn vị, địa phương nơi công tác trước khi xuất ngũ của người mắc bệnh;

c) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận các giấy tờ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi 01 bộ về Cục Chính sách. Cục Chính sách tiếp nhận và tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh của Công an đơn vị, địa phương. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì ký Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (mẫu BB3). Chuyển quyết định về Công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ để thông báo cho đối tượng biết; gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú của bệnh binh quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Công an có thẩm quyền.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

a) Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương (mẫu BB1).

b) Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật theo quy định.

c) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu BB2).

d) Văn bản đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Chính sách và Công an các đơn vị, địa phương có bệnh binh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

a) Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương (mẫu BB1).

b) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu BB2).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Áp dụng đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.


Đính kèm: Mau BB2.doc
Mau BB1.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 5 6 0 4 1
Today: 298
Yesterday: 7.224
This week: 17.536
This month: 23.911
Total: 9.756.041