Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

Ngày 13/5/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án "Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, ngày 13/4/2015, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA về "Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới" và Chương trình hành động của Bộ về triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau 07 năm triển khai thực hiện, công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân (CAND) đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, điều hành, chiến đấu của lực lượng CAND.

Toàn cảnh cuộc họp. 

Để đánh giá đúng và đầy đủ thực trạng ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong CAND những năm gần đây, đồng thời định hướng quy hoạch, phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong CAND thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 và Chương trình hành động của Bộ, trong đó giao Cục Công nghệ thông tin xây dựng Quy hoạch "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 

Ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch nêu trên, theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

Báo cáo quá trình xây dựng Dự thảo quy hoạch, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin đã chỉ đạo thành lập Tổ soạn thảo Đề án, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, thảo luận, hình thành đề cương chi tiết và xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch theo phân công chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung của dự thảo gồm 05 phần, trong đó nêu lên sự cần thiết xây dựng Đề án quy hoạch; đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong CAND thời gian qua; dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu; quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Cùng với đó, Cục Công nghệ thông tin đã có văn bản gửi Công an các đơn vị, địa phương có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án quy hoạch. Cục Công nghệ thông tin đã giải trình, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Dự thảo để báo cáo Hội đồng xem xét, thẩm định. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Hội đồng thẩm định đánh giá cao tâm huyết, trí tuệ, tinh thần làm việc nghiêm túc của Tổ giúp việc và đơn vị thường trực xây dựng Đề án Quy hoạch "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Hội đồng thẩm định cơ bản đồng tình với bố cục, dung lượng, sự cần thiết, nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và dự kiến phân công của Đề án. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Cơ quan thường trực tiếp tục chỉ đạo Tổ giúp việc tiếp thu nghiêm túc, có chắt lọc trên cơ sở khoa học, thực tiễn các ý kiến tham gia của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án. Bổ sung rõ hơn về nhiệm vụ phân công của các đơn vị, thống nhất về mặt từ ngữ trong Đề án. Đặc biệt lưu ý, Đề án phải có tính đồng bộ với các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, nhất là đồng bộ về quan điểm, lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hạ tầng, nguồn lực, sự phát triển với Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Theo "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an"

Tin cùng chuyên mục